Najnaprednija CLOUD File Share rješenja na tržištu.


Cloud web servis sa pripadajućom desktop aplikacijom.

Ažuriranje promjena u realnom vremenu.

Korisnički i grupni nivoi pristupa i manipulacije podacima Add/Edit/Delete/ReadOnly

Mogućnost kreiranja više korisničkih grupa i njima pripadajućih korisnika.

Web interface za administratora i pojedinačnog korisnika.

Dodjeljivanje pristupa ostalim korisnicima od strane svakog pojedinačnog korisnika.

Mogućnost instalacije Cloud servisa na već postojeće sisteme ili kao zasebnog, samostalnog sistema.